Nieuwe educatieve omgeving Lot’s Foundation

We ontwikkelen een nieuwe educatieve lesomgeving, met lesactiviteiten die scholen in staat stellen op een planmatige en doelgerichte manier te werken aan de burgerschapsdoelen. We doen dit vanuit de kinderrechten, die dichtbij de belevingswereld van kinderen staan zoals het recht op een veilige en gezonde leefomgeving, recht op gezondheidzorg en het recht op een eigen mening.

De lesomgeving bevat lessen voor groep 1 t/m groep 8. De verhalen van kinderen vormen de rode draad. Ze zijn zo opgebouwd dat leerlingen kennis opdoen, kunnen oefenen en in ‘actie’ kunnen komen rond burgerschapsdoelen zoals je gehoord en gezien voelen of je stem laten horen. Het fictieve meisje Lot is de verbinder en storyteller. Zij zorgt ervoor dat leerlingen betrokken en geboeid worden en blijven.

De lessen zijn zowel geschikt voor tussentijdse (korte) lesmomenten, volledige lessen, projecten en koppelen we, waar mogelijk en/of wenselijk, gekoppeld aan leerlijnen, kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. De lessen ‘volgen’ zoveel mogelijk actuele thema’s zoals de klimaatproblematiek, het voorkomen van kansenongelijkheid of het wijs omgaan met (nieuwe) media.

Leerkrachten en schoolleiders ontvangen via een optionele begeleidende training handvatten om de educatieve omgeving te verbinden met het schoolbeleid en het wettelijk verplichte inspectiekader van 1 augustus 2021. Deze handvatten zorgen ervoor dat de school het beleid rond burgerschap beter kan verantwoorden naar leerlingen, hun ouders/verzorgers, de gemeente, het schoolbestuur of de Inspectie.

In november start de ontwikkeling van deze nieuwe omgeving. In het voorjaar van 2023 gaan we de omgeving testen op een aantal basisscholen. Vanaf augustus 2023 kunnen alle scholen gebruik maken van de lessen.

Via deze link kun je aangeven dat je interesse hebt in deze omgeving.

Zodra we meer informatie hebben sturen we je deze toe.