ANBI

Lot’s Foundation is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Op grond daarvan zijn we wettelijk verplicht inzicht te verschaffen in de gegevens van de Foundation, het bestuur, het beloningsbeleid, jaar- en financiële verslagen en doelstellingen. Hieronder hebben we een overzicht opgenomen van alle informatie die inzicht geeft in onze activiteiten en alles wat daarmee samenhangt.

Gegevens

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Lot’s Foundation
Statutaire zetel: Soest
KvK nummer:41247186
RSIN: 814298680
Datum akte van oprichting: 21 oktober 1997 (toenmalige Herman van Veen Foundation). Lot’s Foundation bestaat sinds november 2014.
Bank: IBAN NL 85 RABO 0304 7992 97

Doelstellingen

Lot’s Foundation wil kinderen bewustmaken van hun rechten via onderwijs, cultuur en media.
De stichting heeft als doel kinderen – waar ook ter wereld – in hun ontwikkeling te begeleiden zodat ze hun talenten en gaven in al hun facetten kunnen ontplooien en uitdragen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 
De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan

Bekijk hier ons beleidsplan

Bestuurders

Geert Hoving – Voorzitter
Laurentius Bernardus Antonius Maria Ponds – Penningmeester
Lucretia Maria Schoorlemmer – Bestuurder

Beloningsbeleid

De leden van het Bestuur en de Raad van Advies ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Het beloningsbeleid van de stichting is erop gericht haar personeel te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling. Binnen de stichting betreft dit vooralsnog een vergoeding aan de door het bestuur benoemde directie.

Jaarverslagen

Bekijk hier onze jaarverslag van 2020

Financiële verslagen

Bekijk hier onze jaarrekening van 2020
Bekijk hier onze jaarrekening van 2019
Bekijk hier onze jaarrekening van 2018
Bekijk hier onze jaarrekening van 2017
Bekijk hier onze jaarrekening van 2016